Info om Beste Ungdomsbedrift

Alle ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen Beste Ungdomsbedrift, skal gjennom fire delkonkurranser:

 • Innlevering av delårsrapport

 • 3 minutters scenepitch

 • Panelintervju

 • Salgssamtale ved stand

Frist for innsendelse er 2. mars

Gjennomføres 31. mars       

Gjennomføres 31. mars

Gjennomføres 1. april

Tidspunkt og rom for panelintervju og scenepitchen kommer i mars.

Oversikt over scenepitchene kommer i mars
Oversikt over panelintervjuene kommer i mars
Formkrav til delårsrapporten

Som en del av konkurransen "Beste Ungdomsbedrift" må det utarbeides en delårsrapport. Delårsrapporten er et skriftlig dokument over alt arbeidet dere har gjort det første halvåret. Delårsrapporten gir alle ansatte en fin oversikt over hva dere faktisk har fått til og skal dermed gi mulighet for refleksjon over hva dere er fornøyd med, og hva dere kan ønske annerledes. Planer for resten av halvåret slik som budsjetter, produktutvikling og markedsplan legges også inn. Dette er formkravene til delårsrapporten:

Forsiden (omslaget) skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.

 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er knyttet til.

 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.

 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn

 • Forretningsidé, formål/visjon

 • Produkt

 • Økonomiske nøkkeltall

 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter

 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften

  • Daglig ledelse

  • Produksjon, service og innkjøp

  • Salgs- og markedsområdet

  • Personal- og bedriftsadministrasjon

 • Økonomi

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Likviditetsrapport

 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

 • Læringseffekt

 • Potensial på lang sikt